Các nghiên cứu về y học đã chỉ ra rằng việc tập luyện bằng