Gần đây, Facebook đã triển khai tính năng video bìa Facebook cho các trang