Ngày nay, tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ rất quan trọng đối