Avatar musik là một trong những game được viết nhằm cung cấp một không