Với hơn 899 triệu tài khoản đang hoạt động, Tencent QQ trở thành một