Việc xem xét cả tỷ lệ kèo và đưa ra nhận định đúng đắn