Mưa là hiện tượng thời tiết tự nhiên và diễn ra thường xuyên. Chính